nedeľa, 17. septembra 2017

Hypotéku pre mladých so štátnym príspevkom čakajú od októbra ďalšie zmeny


Pokiaľ je žiadateľom hypotéky pre mladých so štátnym príspevkom jednotlivec, hranica jeho hrubého príjmu na dosiahnutie hypotéky bude od októbra maximálne 1 227,20 €. Ak o hypotéku žiada pár alebo manželia, maximálna spoločná výška ich príjmov by mala byť 2 544,40 €.

Vďaka štátnemu príspevku pre mladých môžu jeho žiadatelia počas prvých piatich rokov získať úrok nižší až o 3% p.a., z čoho 2% znižuje štát a o 1% znižuje úrok banka. Štátny príspevok však môžu získať žiadatelia na hypotéku do výšky maximálne 50 000 €, ktorá je určená na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu nadobudnutej nehnuteľnosti a musí mať vek do 35 rokov. Žiadateľ o hypotéku môže žiadosť podať najneskôr v deň svojich 35. narodenín.

Štátny príspevok pre mladých je akousi pomocou pri splácaní hypotéky. Pokiaľ však nedodržíte určité podmienky, je možné, že ho budete musieť vrátiť. Pokiaľ splatíte hypotéku do 4 rokov od poskytnutia prvého štátneho príspevku, budete musieť celú jeho hodnotu vrátiť. Takisto v prípade prevedenia hypotéky na inú ako blízku osobu a využitie hypotéky na iný účel, na aký bola poskytnutá. Pokiaľ si teda miesto nehnuteľnosti na bývanie zadovážite auto, štátny príspevok budete musieť vrátiť.

nedeľa, 6. augusta 2017

Úver môžete prepísať aj na niekoho iného


Nový dlžník preberá dlh aj s povinnosťami.

Pokiaľ dôjde k zmene dlžníka, nový dlžník má rovnaké povinnosti pri dlhu, ako dlžník predošlý. O prevzatí dlhu musí byť spísaná písomná dohoda medzi pôvodným a novým dlžníkom. Pri tejto dohode je potrebný aj súhlas veriteľa, nakoľko ten musí byť ubezpečený o schopnosti nového dlžníka splácať dlh. 

Súhlas banky je potrebný takmer vždy.

Banka musí s prevodom hypotekárneho úveru súhlasiť v každom prípade. Bez jej súhlasu tento úkon nemožno vykonať. Spravidla sa vypracuje dodatok k pôvodnej zmluve, ktorého obsahom je prevod dlhu na nového dlžníka. Banka skúma aj bonitu nového dlžníka, pričom vyžaduje aj doklady preukazujúce výšku príjmu. Pokiaľ je nový dlžník schopný hypotekárny úver splácať, banka vydá súhlas na prevod hypotéky. Úroková sadzba a podmienky zostávajú pre nového dlžníka rovnaké, je však možné zmeniť napríklad dobu splatnosti. 

V prípade nehnuteľnosti, ktorá je zaťažená hypotékou, je takisto potrebný súhlas banky, pokiaľ s ňou chcete akokoľvek nakladať.

Súhlas banky nepotrebujete v prípade, keď:

-vyplatíte hypotéku z vlastných prostriedkov, záložné právo zanikne a v tomto prípade môžete s nehnuteľnosťou nakladať aj bez súhlasu banky

-presuniete záložné právo na inú nehnuteľnosť, tým pádom ju od záložného práva oslobodíte a súhlas banky nebude potrebný.

Podľa občianskeho zákonníka existuje niekoľko možností, ako prevziať dlh. Pokiaľ veriteľ dá súhlas so zmenou dlžníka, pôvodný dlžník sa oslobodzuje od záväzku. Ak veriteľ súhlas so zmenou dlžníka nedá, s dlžníkom sa dohodne tretia osoba, že splní záväzok voči veriteľovi. Veriteľ sa môže o prevzatí dlhu dohodnúť s treťou osobou, ktorá prevezme dlh bez dohody s pôvodným dlžníkom.

sobota, 8. júla 2017

Využívate povolené prečerpanie? Môže vás vyjsť draho!


Čo vlastne znamená povolené prečerpanie?

Ide v podstate o finančnú rezervu, ktorú môžete využívať vtedy, keď vám na vašom bežnom účte dôjdu prostriedky. V skutočnosti ide o úver, ktorý nemusí mať až také výhodné podmienky, ako iné typy úverov na trhu.

Požičanú finančnú rezervu v podobe povoleného prečerpania je potrebné vrátiť, no keďže mnohokrát banky ponúkajú možnosť vrátania na splátky, vďaka nevýhodným úrokom sa môžete preplatiť. Úroky sú zvyčajne vyššie ako na iných finančných produktoch či hypotekárnych úveroch.

Ako pracovať s finančnou rezervou?


Výhodou povoleného prečerpania je to, že peniaze môžete čerpať prakticky okamžite vždy, keď ich potrebujete. Je však dôležité vedieť aj to, či máte nastavenú aj hornú hranicu, teda maximálnu výšku povoleného prečerpania. Tú si nastavíte priamo v banke, no takisto si viete povinné prečerpanie zrušiť alebo znovu obnoviť.

Využívajte ho len v nutných prípadoch

Pokiaľ nemusíte, povolené prečerpanie nevyužívajte. Ideálne je mať vždy vytvorenú aj vlastnú finančnú rezervu pre urgentné prípady. Povolené prečerpanie by ste mali brať ako poslednú záchranu.

sobota, 24. júna 2017

Hypotéka pre mladých bude menej dostupná

Nový kvartál, nové podmienky

V ďalšom kvartáli sa maximálna hranica výšky hrubého príjmu pre získanie hypotéky mení na 1166,10 € za predchádzajúci kalendárny rok pre jednu osobu. Pokiaľ si hypotéku beriete spoločne s partnerom, výška súčtu vašich príjmov nesmie presiahnuť hranicu 2332,20 €. 

Hypotéku pre mladých môžete stále získať za ostatných rovnakých podmienok, teda neprekročili ste vek 35 rokov a účelom hypotéky pre mladých je kúpa, rekonštrukcia alebo výstavba nehnuteľnosti. 

V tomto prípade dostane príspevok pre mladých, ktorý je vo výške zvýhodneného 3% p.a. úroku. 

Od nového roka pravdepodobne prídu zmeny

Vláda chce kompletne prekopať zastaralý systém poskytovania hypoték pre mladých. Nový systém by mal zrušiť bonifikáciu úrokových sadzieb. Novinkou bude daňový bonus, uplatniteľný pri zúčtovaní daní z príjmu. 

Hypotéky teda nebudú zvýhodnené o štátny príspevok, bude potrebné platiť plnú sumu za hypotéku a na štátny príspevok si budú môcť dlžníci nárokovať až v daňovom priznaní. Na tento systém by sme mali po vzore Európy, kde je takáto pomoc mladým bežná, prejsť už od januára 2018.

streda, 21. júna 2017

Ako zvládnuť nehodu v zahraničí?

Slováci často cestujú na dovolenku autom. Aj kvôli bezpečnostnej situácii vo svete to platí vo zvýšenej miere práve túto letnú sezónu, kedy sa dovolenkári autom presúvajú najmä k Jadranskému moru.

Okrem kontroly technického stavu vozidla potrebujete tieto doklady: doklady od auta, cestovné doklady, potvrdenie o poistení auta (tzv. zelená karta) a tlačivo „Správa o nehode“

Pri cestách v zahraničí sa vodič dostáva do neznámeho prostredia, je konfrontovaný s dopravným značením v cudzom jazyku, oveľa hustejšou dopravou a iným správaním sa vodičov v cestnej premávke.

V prípade cesty do zahraničia je dobré uzatvoriť aj havarijné poistenie, ktoré Vám pokryje škody, ktoré si ako vodič spôsobíte sám, spôsobí Vám ich iné vozidlo, vandali alebo zvieratá.

Pri nehode v zahraničí okamžite kontaktujte asistenčnú službu poisťovne, ktorá Vám poskytne všetky informácie a potrebné rady. Vyhotovte si niekoľko fotografií poškodenia vozidla, dopravnej situácie na ceste, polohy vozidiel po nehode a vozidlo protistrany, resp. ďalších účastníkov nehody. Fotky si odložte pre účely preukazovania miery zodpovednosti na dopravnej nehode, alebo ich doručte spolu s oznámením škodovej udalosti do poisťovne. Je nutné s druhým účastníkom nehody spísať tlačivo „Správa o nehode“, ktorá je platná iba v prípade, ak je podpísaná účastníkmi nehody.

Ak sa s druhým účastníkom neviete dohodnúť na zavinení nehody, alebo došlo k zraneniu osôb, je nutné privolať políciu. Rovnako odporúčame privolať políciu v prípade, ak sa druhý účastník nevie preukázať „Zelenou kartou“ alebo iným potvrdením o dojednaní poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Správu o nehode spolu so správou od polície budete potrebovať doručiť do poisťovne účastníkov nehody k posúdeniu oprávnenosti nárokov na poistné plnenie. V prípade, že nehovoríte jazykom danej krajiny alebo anglicky a neviete sa dohovoriť s políciou nie je to problém. Pre tieto prípady sú klientom k dispozícii asistenčné služby, ktoré poskytujú telefonické tlmočenie a preklady aj pri styku s políciou alebo pri cestnej kontrole.


Poisťovne zabezpečujú aj tlmočníka pre policajné vyšetrovanie, pomôžu s tlmočením pri colnom riadení či poradia s prekladmi pri vypĺňaní dokladov. V prípade, že auto nie je po nehode pojazdné, asistenčná služba poisťovne zabezpečí jeho odtiahnutie do servisu alebo až na Slovensko a pri väčších poškodeniach je možné požiadať asistenčnú službu o náhradné vozidlo. 

piatok, 26. mája 2017

Ako sa zachovať pri poistnej udalosti?


Sledujte termíny

V prvom rade je potrebné nahlásiť poistnú udalosť včas. Každá poisťovňa má lehotu, do ktorej je potrebné o poistnej udalosti informovať, spravidla to býva 30 dní, no táto doba sa môže líšiť v závislosti od typu poistnej udalosti. Ideálne je ohlásiť ju čím skôr a pokiaľ ide napríklad o škodu na majetku, dopravnú nehodu či inú škodovú udalosť, nezabudnite na fotodokumentáciu, ktorá vám pri nahlasovaní poistnej udalosti príde vhod.

Deň vzniku poistnej udalosti je dôležitý

Pri poistnej udalosti je dôležitý deň vzniku poistnej udalosti, respektíve moment, ktorý sa zaň považuje. Od toho sa spravidla odvíjajú ostatné kroky plnenia. Vyplatenie poistného plnenia býva prakticky najdlhšie do doby jedného roka odo dňa poistnej udalosti. Samozrejme opäť závisí na jednotlivých poisťovniach, ako majú nastavenú dĺžku lehôt na vyplácanie poistného plnenia.

Majte po ruke dokumenty


Keď vznikne poistná udalosť, je dobré mať pripravené dokumenty, vďaka ktorým sa celý proces vybavovania môže značne urýchliť. Pokiaľ sa vám stal úraz, je potrebné mať lekársku správu s popisom priebehu udalosti, vyšetrenia a následného postupu. Pokiaľ ste mali autonehodu, je potrebné mať pri sebe dokumenty, na základe ktorých môžete zdokumentovať nehodu. Dôležitá je aj fotodokumentácia, prípadne videodokumentácia a takisto môže dopomôcť k vyšetrovaniu poistnej udalosti aj svedecká výpoveď.


piatok, 12. mája 2017

Dvojpercentná hranica konečne prekonaná


Dvojpercentná hranica konečne prekonaná

Po prvý krát v histórii klesla priemerná úroková sadzba novo poskytnutých hypotekárnych úverov na hodnotu 1,95 % p.a. Hypotéky na Slovensku boli tak po prvýkrát konečne lacnejšie ako priemer v ostatných krajinách eurozóny.

Oplatí sa refinancovať?

V súčasnosti sú aj podmienky refinancovania hypoték veľmi výhodné, najmä vďaka súčasným, veľmi priaznivým úrokovým sadzbám. K výhodnému refinancovaniu dopomohla aj legislatíva, vďaka ktorej sú poplatky za predčasné splatenie hypotéky mimo termínu zmeny fixácie úrokovej sadzby oveľa nižšie. Dnes je to len 1 % z predčasne splatenej sumy hypotéky, pričom v minulosti sa táto hranica pohybovala medzi 4 % až 5 %.

Výška celkových nákladov na hypotéku je teraz nízka

V roku 2009 boli priemerné náklady na hypotekárny úver zabezpečený nehnuteľnosťou vo výške až 7,09 %. To bolo v januári 2009 a odvtedy krivka rapídne klesala. V súčasnosti sú náklady na hypotéku zabezpečenú nehnuteľnosťou vo výške len 2,32 %, čo je dokonca nižšie ako priemer v krajinách eurozóny, kde sa táto hranica pohybuje na hodnote 2,38 %.